Apartmány ke krátkodobému pronájmu v Praze
E-apartment Prague
+420 603 99 1234

AKCE 1.12. 2014 – 28.2. 2015 !!!
Pøidání hotelu, pensionu èi hostelu je nyní zdarma !!!
Kontaktujte nás emailem èi telefonicky pro podrobnosti.

Prezentace objektu
- pro apartmány, vily, residence, pensiony, hotely èi hostely stojí jednorázová standardní registrace 900 Kè / prezentaci jednoho objektu. V pøípadì, že jste vlastníky / provozovateli ètyøi a více objektù
na stejné adrese, je Vám poskytnuta sleva 50% z celkové èástky.

V této èástce je obsaženo
1. nafocení objektu (popø. grafické zpracování Vámi dodaných fotek)
2. zpracování informací o objektu s pøekladem do 5 svìtových jazykù
3. vytvoøení plánku a videa (platí pro apartmány)
4. prezentace na našich všech webových portálech www.e-apartment-prague.com & www.fewo-prag.com & www.appartamento-praga.com ,pøípadnì na další partnerských webových stránkách
5. následná spolupráce založená na bázi provize


E-apartment-prague  Fewo-prag  Appartamento Praga

 

 Zvýhodnìní Vašeho objektu v naší nabídce - Doporuèujeme
- je možné umístit reklamní banner s pøímým odkazem na Váš objekt na 1 mìsíc tak, že bude viditelný s pøímým odkazem na Váš objekt na každé zobrazené stránce s pøívlastkem Recommended. Cena za tuto službu je 300 Kè / mìsíc. Tuto službu je možno pøedplatit max. na dobu tøí za sebou následujících mìsícù.

Prezentace odkazu na Vaše stránky je zdarma
- je jen podmínìna pøidáním odkazu na naše stránky na Vaši webovou stránku s Page Rank 2 a více a poté nám zaslat email.


Pokud by Vás naše nabídka na spolupráci zaujala, je možné nás kdykoliv kontaktovat emailem info@e-apartment-prague.com nebo na telefonním èísle 00420 603 991234. ApH Apartments & Hotels si vyhrazuje právo v urèitých pøípadech odmítnout pøidání objektu na stránky bez udání dùvodu.